Ochrona danych osobowych


1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych („Polityka”) stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych w Zespole Szkół w Pionkach, Al. Lipowe 23, 26-670 Pionki będącym Administratorem.

1.2. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

1.3. Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki przez wszystkich pracowników i współpracowników Administratora.

1.4. W przypadku współpracy z podmiotem trzecim obejmującej przetwarzanie danych osobowych Administrator zapewnia, by taki podmiot trzeci zobowiązał się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki.

1.5. Administrator wyznacza osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, powierzając jej funkcję Inspektora Ochrony Danych („IOD”) i zapewnia dostęp do informacji objętych obszarem przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych jej zadań.

2. ZAŁĄCZNIKI

2.1. W toku przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady, polityki i proceduryzacji wniosków dotyczących praw podmiotów danych oraz informacje wymagane w art. 13 RODO w zakresie dotyczącym osób, których dane są przetwarzane przez Administratora, ze względu na prowadzoną z nimi komunikację oraz w innych przypadkach realizacji przez Administratora jego uzasadnionych interesów. Polityka przetwarzania danych osobowych udostępniana jest każdej osobie zainteresowanej, a ponadto zamieszczana na stronie internetowej Administratora;

2.1.2. pracownikom, współpracownikom i osobom których dane są przetwarzane, przekazywana jest Informacja o przetwarzaniu danych osobowych– zawierająca informacje wymagane w art. 13 i 14 RODO w zakresie obejmującym przetwarzanie danych przez Administratora, niezależnie od podstawy prawnej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana jest każdemu zainteresowanemu a ponadto udostępniana do wglądu.

2.1.3. prowadzony jest Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr prowadzony jest przez IOD na podstawie art. 30 RODO;

2.1.4. wdrażana jest Polityka oceny ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych – określająca zasady realizacji obowiązków wynikających z RODO w zakresie oceny Privacy by Design, oceny ryzyka naruszenia praw podmiotów danych oraz oceny skutków przetwarzania danych;

2.1.5. wdrażana jest Procedura oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych – określająca zasady identyfikacji i oceny naruszeń ochrony danych oraz sposób ich notyfikacji, w zakresie określonym w RODO, oraz zasady prowadzenia Rejestru naruszeń;

2.1.6. prowadzony jest Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. Rejestr jest prowadzony przez IOD na podstawie art. 33 ust. 5 RODO;

2.1.7. wdrażana jest Zasada wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe – określająca zasady weryfikacji dostawcy w zakresie gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO;

2.1.8. wdrażana jest Zasada kontaktów z organem ochrony danych osobowych – określająca zasady postępowania w zakresie wymagającym współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym postępowania kontrolnego oraz sądowo administracyjnego;

2.2. Niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt 2.1 powyżej, Administrator stosuje zasady i regulacje wspierające zapewnienie ochrony danych osobowych zawarte w Instrukcji Zarządzania Siecią komputerową obejmującą: zasady dokumentowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych (zgodnie z art. 32 RODO), oraz zasady nadawania uprawnień do jednostek komputerowych w placówce, używania sprzętu IT do celów prywatnych, nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz zasady szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych .

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Polityka jest aktualizowana przez Administratora na wniosek IOD. Zasady aktualizacji poszczególnych załączników Polityki określone są w tych załącznikach.

3.2. Polityka udostępniana jest wszystkim pracownikom Administratora poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie. Polityka obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r., aktualizacja od 01.03.2019 r. Zespół Szkół w Pionkach, Al. Lipowe 23, 26-670 Pionki (Administrator) reprezentowane przez dyrektora szkoły Pana Rafała Kąckiego. adres e-mail: lopionki@lopionki.pl Inspektor Ochrony Danych – Marta Stachowicz, adres e-mail: sekretariat@lopionki.pl

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl